Pärnu Liblika Lasteaia eripäraks on:

  • Õuesõppe lõimimine eesti rahvatraditsioonidega. Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine rahvakombeid tutvustavate praktiliste tegevuste ja mängudega lasteaia õuealal.
  • Koostöös Pärnu Rääma Põhikooliga erinevate ühisürituste läbiviimine kooliminevatele lastele lasteaias kui koolis, milles osalevad erinevas vanuses kooliõpilased.
  • Partnerlussuhete arendamine Sindi Lasteaiaga erinevate rahvuslike, keskkonnahariduslike ja tervist edendavate tegevuste kavandamiseks ning kogemuste vahetamiseks.
  • Järjepidev projektide kirjutamine õppe- ja kasvatustegevuse ja õpikeskkonna mitmekesistamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele, mis aitab tagada tulemuslikuma ja mitmekülgsema keskkonnahariduse ning toetab õuesõppe läbiviimist.

Pärnu Liblika Lasteaia eripära toetavad lasteaia õueala ja seda ümbritsev looduskeskkond,  koostöö erinevate haridusasutustega ning keskkonnaharidust toetavate projektide kirjutamine õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks.

Pärnu Liblika Lasteaia 2016/2017 õppeaasta eesmärgid

  1. Lapsed on tutvunud kodukandi looduse ja rahvusliku kultuuripärandiga, mille tulemusena on suurenenud teadmised ökosüsteemidest, loodushoiust ja rahvuskultuurist.
  2.  Lapsed on täiskasvanu juhendamisel paaris- ja grupitöös omandanud oskuse kaaslastega läbi rääkida ja ühise lõpptulemuse nimel kokkuleppeid sõlmida.
  1. Lapse arengumapi sisustamisel on kasutatud mitmekesiseid meetodeid ja järjepidevuse põhimõtet.