Pärnu Liblika Lasteaia eripäraks on:

 • Õuesõppe lõimimine eesti rahvatraditsioonidega. Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine rahvakombeid tutvustavate praktiliste tegevuste ja mängudega lasteaia õuealal.
 • Koostöös Pärnu Rääma Põhikooliga erinevate ühisürituste läbiviimine kooliminevatele lastele lasteaias kui koolis, milles osalevad erinevas vanuses kooliõpilased.
 • Partnerlussuhete arendamine Sindi Lasteaiaga erinevate rahvuslike, keskkonnahariduslike ja tervist edendavate tegevuste kavandamiseks ning kogemuste vahetamiseks.
 • Järjepidev projektide kirjutamine õppe- ja kasvatustegevuse ja õpikeskkonna mitmekesistamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele, mis aitab tagada tulemuslikuma ja mitmekülgsema keskkonnahariduse ning toetab õuesõppe läbiviimist.

Pärnu Liblika Lasteaia eripära toetavad lasteaia õueala ja seda ümbritsev looduskeskkond,  koostöö erinevate haridusasutustega ning keskkonnaharidust toetavate projektide kirjutamine õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks.

Pärnu Liblika Lasteaia 2017/2018 õppeaasta eesmärgid

 •  Oskuste õppe meetodi kasutamisel on lapsed omandanud oskusi, mis aitavad tulla toime emotsioonide ja käitumisega suhtlussituatsioonides.
 •  Eesti 100 sünnipäeva aasta raames on toimunud erinevad sündmused lastele ja peredele.

 

ROBOOTIKA ÕPPEKAVA 

Robootika tegevuste eesmärgid:

 • laps tutvub esmase programmeerimisega
 • laps kasutab programmeerimise võtteid igapäevases elus
 • laps loob oma tegevuses põhjus- tagajärg seoseid ja neid seostada konstrueerimise ning programmeerimisega

Robootika õpitulemused:

 • laps oskab kasutada erinevaid elektroonilisi ja programmeerimist nõudvaid vahendeid
 • laps saab aru mehaanika ja programmeerimise algpõhimõtetest

Robootika põhimõtted:

 • tegevused viiakse läbi lõimitult erinevate õppevaldkondade tegevustega, kasutades üldõpetuse põhimõtteid
 • toetub lapse loomulikule huvile ning valmisolekule tegeleda robootika ja mehaanikaga
 • võimaldab lapsel endal jõuda praktiliste lahenduste leidmiseni
 • toetab lapse loomingulist lähenemist konstrueerimisele ja väljakutsetele 

Erivajadustega ja andekate laste toetamine:

 • erivajadustega lapsi toetatakse individuaalse tegevuse kaudu, võimaldades lisategevusi vastavalt lapse soovidele ja vajadustele