KINNITATUD hoolekogu 26. mai 2015. a  hoolekogu protokolliga nr 5                                                                  

  1. ÜLDSÄTTED

 

1.1     Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2     Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks.

1.3     Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

 

  1. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE

 

2.1     Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 6.30 kuni 18.30. Laste vastuvõtt toimub 6.30 - 7.30 hommikurühmas ja kojuminek õhturühmast 17.30 - 18.30.

2.2     Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00) ja viib sealt ära endale sobival ajal, järgides lasteaia päevakava. Hilisemad tulekud kooskõlastada rühmaõpetajaga.

2.3     Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

2.4     Lapsevanem annab lapse vahetult üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.5     Laps saabub ja lahkub lasteaiast koos lapsevanemaga või selleks volitatud isikuga. Rühma töötajal on keelatud anda last üle alaealisele ilma kirjaliku erikokkuleppeta.

2.6     Lapsele tulla järele vähemalt 15 min enne rühma või lasteaia sulgemise aega.

2.7     Kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat kontakttelefonil.

2.8     Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel tund aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui  ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduse järgi.

2.9.   Õpetajal on keelatud anda last üle joobes isikule.

 

 

  1. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

 

3.1     Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2     Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3     Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervisehäiretest koheselt lapsevanemat telefoni teel ja vajadusel direktorit.

3.4     Lasteaeda võetakse vastu terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda ja teiste tervist.

3.5     Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kroonilise terviserikke korral võib anda lapsele ravimeid üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktoriga.

3.6     Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem esimesel võimalusel õpetajat telefoni teel.

3.7     Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, pabertaskurätikud, vahetuspesu). 

3.8     Lapsel on soovitatav kanda kindlalt jalas püsivaid libisemiskindla tallaga jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.9     Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.10   Lapse riided on soovitav märgistada lapsele arusaadavalt ja ära tuntavalt.

3.11   Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.12   Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Riided peavad olema puhtad, parajad ja terved ning lapse välimus korrastatud.

3.13   Laps vajab liikumistegevusteks T-särki ja lühikesi pükse ning õues spordijalanõusid.

3.14   Lapse  lasteaias haigestumise või vigastumise korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi. Lapsevanem tuleb lapsele järele esimesel võimalusel, soovitavalt tunni aja jooksul.

3.15   Direktor avaldab vajadusel lastevanematele teate lasteaias levivast nakkushaiguse  juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud laste nimesid.

3.16   Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.17   Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.

3.18   Lapse, vanema või töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, tuleb reageerida koheselt, rakendada pedagoogilisi võtteid või tõkestada edasine sobimatu käitumine ning teavitada direktorit.

 

 

  1. TURVALISUSE TAGAMINE

 

4.1     Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2     Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Spordi-, võimlemis-  ja mänguväljakuvahendeid ning ronimisredeleid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3     Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4     Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5     Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse, lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta.

4.6     Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7     Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8     Lapsed võivad territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajatega direktori loal ja õpetaja avalduse alusel. Tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.

4.9     Laps ja täiskasvanu kannavad pimedal ajal helkurit.

4.10   Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel laste turvalisuse tagamiseks lasteaia värava.

4.11   Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

4.12   Lasteaia territooriumile ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval. Lasteaia territooriumil tohivad jalgrattaga sõita ainult lapsed selleks ettenähtud kohas, eelnevalt kooskõlastades õpetajaga.

4.13   Jalgrattaga sõites on lapsel vajalik kanda õige suurusega kiivrit.

4.14   Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

4.15   Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.16   Lasteaeda kaasavõetud jalgrattad, tõukerattad, kelgud, suusad hoitakse õues lapsevanema vastutusel.

4.17   Lasteasutuses on laste ja täiskasvanute pildistamine ja filmimine avalikuks otstarbeks lubatud ainult isikute nõusolekul.

4.18   Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit turvalisust ohustavatest olukordadest.

 

 

  1. LASTEAIATASU

 

5.1     Lasteaia osalustasust vabastust võib lapsevanem kasutada kahes osas kuni ühe kuu (so kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas.

5.2     Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust.

5.3     Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toiduraha tasaarvestus puudumise teisest päevast, etteteatamisel (kaks päeva) esimesest päevast.

5.4     Kui laps puudub lapsevanema avalduse alusel lasteaiast kindlatel nädalapäevadel, jäetakse need päevad toitlustamistasu arvutamisel arvesse võtmata.

5.5     Lapsevanema kirjaliku avalduse alusel jäetakse toidukulu arvutamisel arvesse võtmata hommikusöök ja/ või õhtuoode kui laps ei viibi lasteaias.

5.6     Toidukulu ja osalustasu  tasutakse Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud  ja lasteaia poolt väljastatud arve alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

5.7     Makseraskuste korral on lapsevanemal võimalik taotleda toetust elukoha järgsest sotsiaalabi osakonnast.

 

 

  1. SUVINE TÖÖKORRALDUS

 

6.1     Suveperioodil (1. juuni – 31. august) võivad lasteaiarühmad olla ühendatud.

6.2     Hoolekoguga kooskõlastatult võib lasteaed suvel rakendada asutuse ajutist sulgemist kuni üheks kuuks, millest teavitatakse lapsevanemaid hiljemalt 1. märtsiks.

6.3     Lasteaia ajutisel sulgemisel korraldab direktor vajadusel lapse paigutamise teise lasteaeda.